گُل بودم و ناشکفته چیدند مرا

چون رشته ی امید بریدند مرا

 

چون پره ی پنکه ای قدیمی یک عمر

چرخیدم و دیگران ندیدند مرا