شیخ ابو عبدالله باکویه از مشایخ صوفیه و از منکران ابو سعید ابوالخیر بود. حکایت لطیفی از رندانگی و طنازی ابو سعید در برخورد با او روایت شده است

شیخ ابوعبدالله باکویه در مجلسی خواجه وار نشسته بود یکی دعا می کرد که خدایت در بهشت کناد

بوسعید گفت:مارا بهشت نباید با مشتی لنگ و لوک و درویش در آنجا جز کوران و ضعیفان نباشند . مار ا دوزخ باید :جمشید  در او و فرعون در او و هامان در او و خواجه (اشاره به شیخ عبدالله) در او و ما در او