هنوز مجموعه تهران شبیه هر شب دیگر سیاه بود تازه ار چاپ بیرون آمده بود که دوستان بنیاد حفظ آثار و نشر ازرشها خبر دادند مجموعه «تکه های سرب در دهانم» هم منتشر شده است.

خبر انتشار مجموعه در اینجا و نقد دوست خوبم محمدرضا شالبافان بر روی آن در اینجا قابل دسترسی است.