این فرمایش از کیست؟

به شدت معتقدم برخلاف معاصرانم من واقعاْ شاعرم و آنها نیستند.ما د رهمه چیز نبوغ داریم اما در شعر نداریم.درشعر خیلی از شاعرانی که با ما معاصرند از جمله نیما و شاملو متاسفانه شاعر نبودند

الف- علی عبدالرضایی د رگفت و گو با رادیو زمانه

ب- علی عبدالرضایی د رگفت و گو با رادیو زمانه

ج-علی عبدالرضایی د رگفت و گو با رادیو زمانه

د- همه ی موارد فوق صحیح است