خداحافظ قیصر...

در بهشت شعرهای شیرین تری خواهی گفت