دکتر توفيق سبحاني يک بعدازظهر نه چندان سرد پاييزي در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي به پرسش هاي ما پاسخ گفت: سوالاتي که از کتاب تازه انتشار يافته اش شروع شد و به يادکرد همايي و فروزانفر و معين رسيد.آدم هاي بزرگي که در زمانه عقل معاش کمتر نشاني از آن جنس بزرگان مي تواني ديد؛ آدم هايي که در قماري وارد شده اند که بايد سر و جان و هر آنچه جز آن در آن ببازي تا ببري... خنک آن قماربازي که بباخت هرچه بودش

 بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید

متاسفانه مولويخانه افيون بارها دچار آتش سوزي شده است. احتمال اين است که نسخه اصلي ديوان کبير در يکي از اين آتش سوزي ها از ميان رفته باشد

در مورد غزل هاي الحاقي هم بايد گفت احتمالا مولانا غزل هايي از سنايي، خاقاني، عطار و... مي خوانده است که کساني که آنجا حضور داشته اند و غزل ها را ثبت مي کرده اند، فکر کرده اند اينها از آن خود مولاناست و پس از وفات مولانا بدون اين که اشعار را سبک و سنگين کنند، به نام خود مولانا ثبت کرده اند

اگر کارهاي استاد فروزانفر و امثال او نبود، ما به اين مرحله از مولوي شناسي نمي رسيديم و سال مولانايي برگزار نمي شد

مولويه به دلايل مختلف ازجمله استفاده ابيات در سماع براي شناخت موسيقي از سوي قوالان شعرها را براساس بحرهاي عروضي تفکيک کرده اند. آنها جدولي داشته اند که براي همه غزل ها شعرها را براساس اين که در چه بحري از بحور 19 گانه سروده شده است، تفکيک مي کرده اند. فروزانفر اين ترتيب را به هم زده است و همه غزل ها را براساس ترتيب الفبايي قافيه ها منظم کرده است

من در جلسه اي حضور داشتم که بحث بر سر پايان نامه اي به نام پست مدرنيسم در مقالات شمس تبريزي بود؛ کسي نيست از اين آقايان بپرسد کسي که در نيمه قرن هفتم هجري فوت کرده است، مگر به مدرنيسم رسيده بود که حالا شما به دنبال پست آن در آثار او مي گرديد

من جايي شنيدم که استادي 12 پايان نامه را براي راهنمايي قبول کرده است. اين فرد اگر آلبرت اينشتين هم باشد، کم مي آورد. جالب اينجاست که اين پايان نامه ها هم هر کدام در يک موضوع و بحث جداگانه است. اين گونه نيست که همه مثلا در باب مثنوي يا مولانا باشد يکي در مورد مولوي است يکي در باره سهراب سپهري و يکي درباره نقاشي کوبيسم

اگر ما امثال فروزانفر، همايي، معين، زرين کوب و محجوب را نمي ديديم، فکر مي کرديم استاد دانشگاه بودن يعني اضافه کار گرفتن و پايان نامه راهنمايي کردن

متن کامل گفت و گو را در اینجا بخوانید