در آخرين روزهاي هفته گذشته و در بي خبري مطلق ، پنجمين دوره جايزه ادبي اصفهان در اين شهر برگزار شد و برگزيدگان بخش هاي مختلف اين جايزه معرفي شدند


جايزه ادبي اصفهان در طول حيات کوتاه خود، شاهد افت و خيزها و فراز و فرودهاي بسياري بوده است ؛ اما ترکيب هيات داوران و چگونگي برگزاري دوره اخير آن نشانه اي نااميدکننده از غروب ستاره درخشان يکي ديگر از رويدادهاي ادبي کشور ماست ؛ رويدادي که تا چند سال پيش براي همه علاقه مندان به ادبيات داستاني کشور، مهم ، تاثيرگذار و قابل پيگيري بود


جايزه ياد شده در طول 4 دوره گذشته به محلي براي اجتماع دست اندرکاران حرفه اي و نام هاي مطرح ادبيات داستاني تبديل شده بود و فهرست بلندبالايي از چهره هاي سرشناسي که در اين رويداد به عنوان داور يا مهمان حاضر شده اند يا چهره هايي که اين جايزه به ادبيات داستاني معرفي کرده است نشانگر اين است که در مجموع و با کمي ارفاق مي توان جايزه ادبي اصفهان را جايزه اي تاثيرگذار و حرفه اي دانست که چهره هاي مختلف و گرايش هاي ادبي متضاد کشور را زير يک سقف گرد آورده بود
پنجمين دوره جايزه ادبي اصفهان در حالي برگزار شد که ضعف چشمگير توانمندي حرفه اي هيات داوران و عدم اقبال بسياري از چهره هاي تاثيرگذار ادبيات به آن ، نشانه اي دلسردکننده از تحليل رفتن يک جريان ادبي قابل توجه محسوب مي شود

يک بار ديگر مجبوريم اين سوال را از خود بپرسيم که آيا آنچه بر جايزه اصفهان رفت ، سرنوشت محتوم همه رويدادهاي ادبي است يا اين که مي توان در برگزاري جايزه هاي ادبي دولتي نيز نگاهي فراگير و حرفه اي داشت و کار را به دست کاردان سپرد