گلوله را بزن

بگو

     که  انتخاب می شوم

گلوله های حرف می خورد به صورتم

چه سرخ می شوم

شبیه دختری

  که لب ز بوسه ی نخست چیده است

بخارحرفهای تو

و  واژه های داغ

و من

که

   قطره

         قطره

               آب می شوم