پیکانی قراضه

در قلبی زنگ زده

نامهای زنانه

چه به ناز

بردیوار نشسته اند

اینچنین درشت

     درست روبروی من

کدام یکدنده

تو را صدا کرده؟