گل مي گفتند

و گل مي شنفتند

قمري و قناري

گوژپشتي درآمد

كه : من گلي سياهم

مرا بشنويد

قمري و قناري

چيزي

نه گفتند

و نه شنفتند