روزی که پدرم جوابش کرد گفت: همه چیز حل می شود.

گفتم: چطور؟

گفت: می بینی  .

من خیلی وقت است دیگر نمی بینم