گهگاه تو هم ستاره می باری یا...؟
آیا همه شب تو نیز بیداری یا...؟


تا چند نگاه- لکنت- شرم - سکوت
حرفی بزن آی...دوستم داری یا...؟