بوي عيد...عطرميلا دموعود...لحظه به لحظه به جمعه ي سبزي نزديك تر مي شويم كه بشترازهمه ي جمعه هابه يا د حضرت موعود تاريخ آكنده است.
با مروري بر روايات متواتري كه در خصوص نشانه هاي ظهوربه ما رسيده است بيش از پيش به اين اعتقاد اعتماد پيدا مي كنيم كه زمان رؤيت آن آفتاب پنهان  نزديك است.
آنچنان كه شايد شما نيز خوانده باشيد دسته اي از حوادث نزد يك به آن زمان درعراق اتفاق مي افتد و حوادثي نظير كشتار مردم وتخريب اماكن متبرك و برخي شهرهاي آن سامان در روايات ذكر شده است.
با توجه به وضعيت كنوني عراق اشغالي و مرگ و ميري كه در اين كشور توسط  تروريستها و اشغالگران به راه افتاده است مي توان گفت دسته اي از روايات محقق شده است.
 البته نشانه هاي ديگري نيز جزو اين  نشانه ها ذكر شده كه مي تواند رمزي و سمبليك ويا عيني و قابل تحقق باشد نظير نداي آسماني درآستانه ي ظهور...خروج فردي از دود مان آل سفيان...انقلاب در يمن ونظاير آن.
از خوانندگان عزيزمي خواهم كه در خصوص اين روايتها به ويژه روايات مربوط به ظهور و به قدرت رسيدن  فردي با لقب "سفياني" نظرگاههاي خود را بيان كنند.