ماهی سیاه کوچولو گفت:

خنجر فولادم از آن شما

 

مرغ ماهی خوار سری بالا انداخت