پس ماند ه ی نفت کشی را

تف کرد

و فریاد کشید:

من اعتراض دارم

 

به کوسه ها

که نمی دانند

یک چکه عرق

چه قدر آب خورده

برای کارگران غیر قانونی

به زباله های هسته ای

که با مذاق لاک پشت ها  راه نمی آیند

به مدیترانه

که در محاصره ی ماهی های غزه

له له می زند

 

خود را

به ساحل کوبید