دوستانی که نشسته اند و فیلتر می کنند این بار در حفظ ناموس و شریعت کارستانی کردند که بیا و ببین!

تارنمای هفتان که این روزها به تیغ فیلتر دچار شده است مجمعی شده بود برای اهل ادب و فرهنگ و هنر تا خواندنی های این جهان مجازی را گرد آورند و اگر از میان هر ده لینکی که در این تارنما به مخاطب ارائه می شد یکی هم باعث ارتقای فرهنگ و سواد فرهنگی کاربران می شد می توانستی گفت که هفتان جایگاهی محترم داشت و این چنین ستمی بر آن روا داشتن از انصاف و جوانمردی و شعار فرهنگ مداری به دور بود.

اندک اندک کار به جایی خواهد رسید که تنها وبلاگهایی تحمل شوند که دختر خانمی برای نامزدش- در این خصوص خواندن صیغه ی محرمیت چندان لزومی ندارد- درد دل کند و بالعکس.

باری نور بر آن تربت پاکی که صاحبش سروده بود:

در میخانه ببستند خدا را ...