خوش به حال مرگ حالا که با منوچهر احترامی قدم می زند