کفتر صلح می گذشت

از گندمی که به نیش کشیده بود

پوکه ای

در دهانمان ریخت