عاشق شده ام

به چشمان سیاه زنی

که راه گم کرده

در ابری از سرب سفید

- زن ها گریبان باز و پریشان موی زیبا ترند-

 

من عاشق کودکانم

از خود می پرسم دست و پا زدن نوزاد از چیست؟

بخصوص این یکی

که فکر می کند اسباب بازی تازه ای است

خمپاره ی عمل نکرده

 

یک سطر می شوند با فونت ده

حباب خانه های شهر

که می ترکند

در غل غل خبرهای داغ