هیچ می دانی چرا

دختران شیراز نمک اند

و دختران کشمیر ، فلفل؟

زیبایی زبانزد تو

کار دستشان داده لامذهب

 

نشسته باشند آن وسط

در محاصره ی حسرت دختران

و حسادت زنان

چشم هایشان را ببندند

که وای چه غبغب ترشی داشت  فدایش

 

دختران شیراز و کشمیر را بگو

شوهر کنند به مردانی که پیش آید

غبغبی در کار نیست دیگر