در ایروان

سرنوشت زنی را دیدم

که چند هزار درام  قیمتش بود

قدری بیشتر از مجسمه ی سنگی مریم

 

خورشید گرم بود

با مجسمه ی مادر

روسپی زیبایی می لرزید

و با صلیب گردنش

بازی می کرد

 

پ ن: درام واحد پول کشور جمهوری ارمنستان