اندرباب رياست فرهنگستان

پس از رفتن غلامعلی حدادعادل از رياست فرهنگستان زبان وادبيات فارسی اين سوال که چه کسی رياست اين نهاد موثر در گسترش و پويايی ادبيات وزبان وفرهنگ اين زاد و بوم را بر عهده خواهد گرفت ٬مطرح بود تا سرانجام رئيس جمهوری با امضای حکم حسن حبيبی به ماجرا پايان داد.

اين حکم چند پيام  و حسن در کنار هم دارد.اول اينکه آقای حبيبی که پس از ۱۲ سال معاونت اولی رئيس جمهور ی چند سالی است کم کار شده بود و احتمالاً در دخل و خرج خانه دچار مشکل ٬هم اکنون کار آب ونان داری گير آورده و از بنياد خود تاٌْ سيس ايرانشناسی به فرهنگستان می رود تا خدمات شايان توجه سلف خود را دنبال کند. 

دوم اينکه رئيس جمهوری سنت تاليف قلوب را به جا آورده و اين سال آخری رياست دارد همه ی پستها تازه تاسيس يا تازه خالی شده را بين دوستان و رقبا تقسيم می کند٬مبارک همه باشد.

سوم اينکه برای سيصد هزارمين بار ثابت می شود که جز آدمهای سياسی کسی عرضه ی چرخاندن مراکز فرهنگی را ندارد ودر ميان اينهمه شاعر و اديب ونويسنده واهل فکر و فرهنگ يک آدم با عرضه نبوده ونيست...خواهش می کنم نگوييد حبيبی بيشتر از اينکه سياسی باشد چهره ای فرهنگی است....

چهارم اينکه سوژه ی جوکهايی که در مورد اقدامات فانتزی فرهنگستان

می شنيديم نسوخت!!