در صفحه اجتماعی روزنامه ی قدس ستون جدیدی راه انداخته ایم به نام " زیر آسمان خدا".

در این ستون که روزهای زوج در این صفحه ( صفحه ی ١۵) منتشر می شود داستان های کوتاه با درون مایه اجتماعی منتشر می شود.

برای خواندن این داستان ها ، وبلاگی راه انداخته ام به نام  زیر آسمان خدا . دوستان نازنینی که در این زمینه دستی دارند و علاقه مندند داستان های کوتاه کوتاه( بین ١٠٠تا ٢۵٠کلمه ای) در این ستون از آن ها به نام خودشان چاپ شود می توانند در این وبلاگ یا وبلاگ زیر آسمان خدا کامنت بگذارند یا به نشانی الکترونیکی a.shafai@gmail.com

ارسال کنند. منتظر نوشته های شما با دورن مایه ی اجتماعی هستم.