نیل آرمسترانگ

با زمین تماس گرفت:

او این جا هم نیست

او کنار من نشسته بود

و دنبال بهانه ای

برای قهر کردن بود

 

دوستت دارم

مث یه دیالوگ محشر

وسط یه فیلم در پیت

 

چارلز داروین

پیش بینی کرده بود

بشر در تکامل تدریجی اش

به او می رسد

او کنار من نشسته بود

و با حلقه اش بازی می کرد

 

دوستت دارم

مث یه عاشقانه ی ملس

از یه پیرمرد تریاکی