دریا

لمیده در آفتاب

موج - خند برلبش

شوخ چشمی کلکی

قلقلکش می دهد

 

قایقی ظریف

که طوفان را

از سرگذرانده است

پیش می رود

در شاباش پرگوی مرغان دریایی

چونان  عروسی

که در محاصره ی کودکان سپید پوش

می خرامد

 

زورق تن تو

طوفان خوش ذوق من

گاهی اگر هوایی شدیم.