ای خداوند!

به علمای ما مسئولیت،و به عوام ما علم،و به مومنان ما روشنایی،و به روشنفکران ما ایمان،و به متعصبین ما فهم،و به فهمیدگان ما تعصب،و به زنان ما شعور،و به مردان ما شرف،و به پیران ما آگاهی،و به جوانان ما اصالت،و به اساتید ما عقیده،و به دانشجویان ما نیز عقیده،و به خفتگان ما بیداری،و به دینداران ما دین،و به نویسندگان ما تعهد،و به هنرمندان ما درد،و به شاعران ما شعور،و به محققان ما هدف،و به نومیدان ما امید،و به ضعیفان ما نیرو،و به محافظه کاران ما گستاخی،و به نشستگان ما قیام،و به راکدان ما تکان،و به مردگان ما حیات،و به کوران ما نگاه،،و به خاموشان ما فریاد،و به مسلمانان ما قرآن،و به شیعیان ما علی(ع)،و به فرقه های ما وحدت،و به حسودان ما شفا،و به خودبینان ما انصاف،و به فحاشان ما ادب،و به مجاهدان ما صبر،و به مردم ما خودآگاهی

و به همه ملت ما همت، تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخش

دکتر علی شریعتی

سی و چهارمین سالگرد شهادت معلم شهید دکتر علی شریعتی گرامی باد