شب
گورم را بکن
در کفنی غلیظ
که مورچه های سیاه
کند شوند
می خواهم
آن قدر بمیرم
که مرگ
نامش را روی گور من بخواند