گربه

خوابیده

روی پاهایت

خر خر کرختش

سرش را که بخارانی

 

از زیر میز

خانه ی همسایه

از تمام جغرافیا

ویز ویز موش ها می لغزد

گربه

کاسه ی شیرش را می لیسد

 

گربه ای را می شناسم

که فقط شیر می گیرد