تاریخ هزار تکه شده است
و در هرتکه اش
آرایشت را کامل می کنی
که به ملاقات پادشاهی بروی
راهت را می بندم
معشوقه ی معمولی من می مانی

پ ن 1- علی رشوند عزیز چند شعر بنده را در هرانک قرار داده است با تشکر از او این شعرها را اینجا بخوانید

پ ن 2- مرثیه های من برای دوست از دست رفته ام رضا بروسان در سایت وازنا