از همین حالا
تا هروقت تو بگویی
نمی نویسم
و کلمات با آرایشی غلیظ تر
خود را به دیگری عرضه می کنند
تو اما  ننویسی ؛
آفرینش کارگاهش را تعطیل می کند
و به قرص های صورتی رنگ افسردگی معتاد می شود

بنویس
بنویس تا بدانند
لبت چه به صورتی می آید
به چه صورتی می آید
می رود
رنگ ها را دیوانه کند

بنویس
بنویس تا بدانند
گاهی اگر لقمه ای تعارفت می کنم
یعنی خواستی جگرم را سرچنگالم گاز بگیر
گاهی اگر از خواب می پرم
 و به تو خیره می شوم
یعنی صبح به این زودی
 در حد مرگ دوستت دارم

 

این شعر در سایت یانوس

سه شعر از من در سایت آن دیگری

این شعر در روزنامه اطلاعات  و این نشانی

خبر تجدید چاپ مجموعه جمعه خیابان ولیعصر در مهر

خبر تجدید چاپ مجموعه جمعه خیابان ولیعصر در فارس