تو ای پری کجایی

که رخ نمی نمایی؟

از آن بهشت پنهان دری نمی گشایی

 

هر روز که می گذرد طالع " همایون" و دل "خرم" کمیاب تر می شود