به فهرست دوستان شاعری که در انتخابات شوراها نامزد شده اند خیره مانده ام.یادم است آخرین باری که سیدحسن حسینی را دیدم  مصادف بود با ایامی که انتخابات مجلس در راه بود و یکی از دوستان شاعر که این روزها در بزرگداشت ایشان بین اهل فن رقابت است در انتخابات نامزد شده بود. سیدحسن با خشم و ناراحتی می گفت ما انقلاب کردیم که سیاستمداران را فرهنگی کنیم حالا اهل فرهنگ می خواهند سیاستمدار شوند.