به  اطلاع کلیه دوستان و دشمنان عزیز می رسانم کتاب هفتم من " کودتای سفید" امروز منتشر شد