پادشاه می‌شدم اگر

چین می‌انداختم

خط می‌زدم

پیش می‌رفتم

تا دروازه‌ها

رو به روم  گشوده شوند

 

سرداران شکست خورده رانشان می‌کردم

و شانه خالی کردن را

نشانشان می‌دادم

می‌گذاشتم گورکنان

درخاک

دست کاری کنند

 

گردنش را می‌شکنم

کسی نامت را به زبان بیاورد

پادشاه نباشم حتی