از آتش نشانی زنگ زدند

شماره ات را می خواستند

 

تشخصیشان درست بود

تو می توانی خورشید را خاموش کنی