مثل عشایر که از تفنگ سرپر

کوه پایه نشینان که از عسل کوهی

جنوبی ها که از منوچهر آتشی...

من سرم را بالا بگیرم و

از چه حرف بزنم؟..