مطلبی که درباره ی جلسه ی شعر حوزه هنری مشهد در سال های دهه 70 و تاثیرگذاری آن نوشتم و در جام جم منتشر شد