اين ترانه را يكي دو ماه پيش گفته ام ...البته تكليف خودم با اين قالب روشن نيست...اصلاً به ترانه مي شود قالب گفت...بگذريم شعر را بخوانيد و نظر بدهيد

 

افقي برابرم منتشره

كه تمومي نداره كرانه هاش

من كي ام؟شاعر آسمون جلي

كه كپك زده همه ترانه هاش

 

من پرنده ام ولي شكسته بال

نمي تونم از زمين پربكشم

نفسم گرفته كاشكي بتونم

پر به يك هواي بهتر بكشم

 

دوس دارم يه روز ترانه هاي من

هركدوم پرنده شن پر بكشن

برن و تو كوچه هاي آسمون

به تموم خونه ها سر بكشن

 

هر پرنده اي بره لونه كنه

جايي كه بوي صفايي باشه توش

رولباي پسراي نمكي

تو دلاي دختراي گلفروش

 

شاعر سروده هاي خط خطي!

صاحب ترانه هاي نيمه جون

افقو ببين و با خاطر جمع

اين نوشته رو روي پيشونيش بخون:

 

كوه يخ اگرچه كه كوه يخه

خودشم دلش نخواد آب مي شه

"چشم اميدو نبر از آسمون"

يه روزم بال تو انتخاب مي شه