جمعه-خیابان ولیعصر

 

 

 

 

 

...ولی عصر

      از خیابان ولیعصر نباید گذشت

شاید حساب تقویم از کفت رفته باشد

شاید ندانی چند شنبه نیست

 

 

                             گردنهای بلور ...

                              گردنهای کلفت...

                             جویی قرمز

                             بر کف خیابان

 

                                                                             

                                                                                            *تهران-18اردیبهشت84