"آرزو"
می روی
 
بی سرانجام و اختیار
 
وآرزوهای رنگ رنگت
 
به خش خشی روح خراش
 
مچاله می شوند
 
«کاش آن کس بودم که دوستش می دارد»
 
...واشک شیار چهره ات را پر می کند