دولت ، فرهنگ مکتوب و تسهیلات قانونمند ( 10 )
جانشین مدیر تحریریه قدس : وزیر ارشادی می خواهیم که فقط در مرگ اهل فرهنگ پیام نفرستد / سیاستمداران بر سفره اهل فرهنگ نشسته اند !
خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب : آرش شفاعی - جانشین مدیر تحریریه روزنامه قدس و شاعر ، گفت : " دولت آینده " اگر حقیقتا به شعار کابینه هفتاد میلیونی عمل کند ، بسیاری از مشکلات فکری و فرهنگی جامعه قابل حل است .

این روزنامه نگاروشاعردرگفت وگو با خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بیان این مطلب گفت : برای شکستن انحصارکوتوله های سیاسی درعرصه مدیریت واجرا، چاره ای جزدخالت دادن آحاد جامعه بخصوص نخبگان درتصمیم سازی واجرا نیست و تا زمانی که این امرمحقق نشود نخبگان جامعه به ویژه هنرمندان درنقش آدمهای در حاشیه مانده و غرغروهای اضافی باقی می مانند و کشورازاندیشه وآفرینش آنان محروم خواهد بود.


شفاعی : آیا تاکنون ازاهل فرهنگ و قلم برای بررسی و نظارت برعملکرد صدا و سیما یا رایزنی های فرهنگی ایران نظری خواسته شده است ؟

جانشین مدیر تحریریه روزنامه " قدس" در تهران ، با اشاره به اینکه طرح ها وایده های خوبی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود داشته که به دلیل عدم اجرای مناسب ، ابترمانده است ، افزود: هنرمندان و اهل فرهنگ کشور وزیرارشادی می خواهند که فقط در مرگ آنان پیام تسلیت صادر نکند بلکه مشکلات و مطالبات انبوه و بر زمین مانده آنان را حل کند و هنرمندان و فرهنگ سازان را از حاشیه عرصه تصمیم سازی و تولید فکر و اندیشه به متن بکشاند.


وی توقعات جامعه هنری و ادبی کشور را نه تنها ازدولت بلکه ازمجموعه حاکمیت بالا ارزیابی کرد وگفت : آیا تاکنون ازاین قشربرای بررسی و نظارت بر عملکرد هنری و فکری صدا و سیما ، یا رایزنی های فرهنگی ایران  نظری خواسته شده است ؟

این شاعرجوان به مهرگفت : تا زمانی که هنرمند برای تولید اثر هنری مجبور به تحمل خسارت و خرج کردن ازآبرو وزندگی خود باشد دربرهمین پاشنه خواهد چرخید و آمد و رفت وزیران تاثیری در کل ماجرا نخواهد داشت.

وی هویت ملی و تاریخی کشور را محور و مدار همبستگی ملی خواند و گفت: تازمانی که هنرمند، دانشمند و فرهنگی ایرانی چه در داخل کشور وچه در خارج ازایران به عنوان بستر ساز ادامه و استمرار هویت ملی و فرهنگی کشور به رسمیت شناخته نشود، سیاستمداران نخواهند توانست به ایده های نو دست یابند.

آرش شفاعی با تاکید براینکه سیاستمداران برسفره اهل فرهنگ نشسته اند گفت: در جامعه ما قضیه برعکس شده و هنرمندان و فرهنگیان چشم به دست و دهان سیاستمداران دوخته اند بلکه در وضعیت وخیم اقتصادی و جایگاه آنان تغییری ایجاد شود.


وی شان اهل قلم و هنرمندان واقعی را والاتر از اهل سیاست دانست و بر ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای تولید فکر و پرسش در جامعه از سوی اهالی اندیشه و هنر تاکید کرد.

هر کس که وزیرارشاد شد ، از او می خواهیم برخلاف اسلاف خود اول کار کند و بعد حرف بزند .

جانشین مدیر تحریریه روزنامه قدس ، وضعیت معیشتی قاطبه اهل قلم و هنرمندان کشور را وخیم ارزیابی کرد و گفت: با شعارهای قشنگ و تجلیل های مقطعی نمی توان هنر و دانش را نجات داد ، بلکه باید دولتمردان کشورازعمق وجود دریابند که هنرمندان و فیلسوفان و دانشمندان و آفرینندگان دانش و پرسش هستند که جامعه را پیش می برند و ارتقا می دهند و تا زمانی که اهل فرهنگ دغدغه نان شب دارند ، حرف زدن از آفرینش و زایندگی هنری و فرهنگی ، کاری لغوی و عبث است.


سراینده مجموعه شعر " تا فراسوی رفتن " حل معضلات اقتصادی هنرمندان ، اجرای طرح های بیمه هنرمندان و اعطای مدارک معادل ، ازبین بردن ناهمواریهای فراوان پیش روی صنعت نشر، نگاه فرهنگی واقعی به تولیدات هنری و فرهنگی ، رفع تبعیض درموقعیت های رشد و تمرکززدایی ورفع پایتخت زدگی ازعرصه هنر، فعال کردن ناشران و سرمایه گذاران فرهنگی ازطریق حمایت واقعی وبدون تبعیض و مشاوره مستمرازاهل قلم و هنرمندان درپیشبرد امور فرهنگی وهنری کشوررا حداقل خواسته های جامعه فرهنگی ، ادبی وهنری کشور از دولت آینده دانست .

وی گفت : هر کس که وزیرارشاد شد ، از او می خواهیم برخلاف اسلاف خود اول کار کند و بعد حرف بزند .