خون

شفاف و سرخ

بيرون می زند

مثل پنجره ای گشوده ای

در تو جست و جوی دستی...

 

مجاری اداری را گذشته ای

فرم ها را به امضای زنانه ات

                                   زيبا

تا کليه ی موجودی ات را برداری

دهنت قفل شده؟

کليد کن

چانه بزن

صفرها با ارزش ترند

 

عطر اتر ته کشيده

سوزنها کار خود را کرده اند

در گيجگاه تو مردی می چرخد

که با شيمی درمانی تمديد می شود