خراسان زادگاه و خاستگاه شعر پارسي ست . اين جمله چنان بديهي ست كه در اثبات آن اقامه ي دليل به حشو می ماند . رودكي،فردوسي،عطار،ناصرخسرو،سنايي،خيام،مولانا،انوري،جامي و...ازاين سرزمين برخاسته و در كالبد شعر اين آب و خاك شور وشعور ريخته اند.

امروز نيز فرزندان خراسان همچنان در اقاليم انديشه و احساس تركتازي مي كننداگر چه حجب و حياي دروني و خصائل ذاتي و كناره گرفتن از قال و مقال هاي روزگار مانعي در عرضه ي نيكوي شعر جوان خراسان بوده است.

اين موضوع باعث شده تا نو آمدگاني نيز در اين بازار پر سودا دعوي راهبري و نجات بخشي شعر خراسان كنندكه البته جوابي خوش تر از سكوت و نيشخند بر اين بازار گرمی ها نمي توان يافت.

"شعر جوان خراسان"فرصتي است تا در فضاي مجازي براي عرضه ی بهتر و پالوده تر تلاش هاي پراكنده اما ارجمند شاعران جوان اين استان ،چه آناني كه امروز همچنان در خراسان مانده اند و چه آنان كه باري به هر دليل ساكن آب و خاكي ديگرند.

اين وبلاگ كه هر دو هفته يكبار به روز خواهد شد به بازتابي شعر،نقد،نظر و خبر هاي ادبي و تازه هاي نشر شاعران جواني مي پردازد كه زاد بوم آنان خراسان امروز(رضوي،جنوبي و شمالي )است.

تازه ترين سروده ها و نوشته هاي خود را به پست الكترونيك: a.shafai@gmail.com   يا   alireza_badia@yahoo.com  ارسال نماييد .

http://www.khoraasan.persianblog.ir/   نشانی اين وبلاگ است