ساعت٬ده

دراز کشيده ام

ساعت٬ده

چای می خورم

ساعت٬ده

دراز کشيده ام

ساعت ٬ده

تا چايم تمام شود

رشته مويی ديگر سفيد می شود

اگر بودی می گفتی ريشت را بزن

مثل پير مرد ها شده ای