داشتيم شام می خورديم که مهتاب يک دفعه طبعش گل کرد و يک بيت سرود!!!من هم بدون هيچ تغييری آن را برايتان می نويسم .

بچه ام شوخی شوخی دارد شاعر می شود خدا عاقبتش را به خير کند!!

متشکرم ...متشکر  ِشادی ام

مسافر يه قايق بادی ام!!!