تا چند دقیقه پیش دخترم بودی
زیبایی لبنانی ات را
به سیب ها و سبزه ها بخشیدی

از خاک تو درختی برمی خیزد
با میوه هایی از گلبرگ و گلوله

کلماتت ابر می شود
و در آسمان بن بست می تازد
بارانهای مدیترانه ای
از امروز
سرخ می بارند ...