بعد از سه روز از اصفهان آمده ام...اصفهان زيبا و زاينده كه جوان و خاطره آفرين از پشت ناپيداهاي تاريخ مي جوشد و قسمتي از هويت و وجود همه ي ماست.

اصفهان و بويژه خميني شهر براي من زيبايي هاي ديگري هم داشت و دارد و آن دوستان نازنين و بي نظيري است كه علاوه بر قدرقدرتي در شعر و داستان در رفاقت و بزرگمنشي و مهرباني بي نظيرند.

در مورد كنگره سراسري شعر ميلاد آفتاب بعدها بيشتر خواهم نوشت و خواهم گفت كه رانتهاي دولتي و  خرج كردن از كيسه ي ملت هيچگاه اسباب رونق فرهنگي و مخاطب پروري نخواهد شد و اگر مجال براي رونق يافتن اتفاقات خجسته اي نظير ابن كنگره فراهم آيدو دولت سايه ي زحمت آفرينش را از سر هنر و فرهنگ  بردارد همه چيز به روال درست خود بازخواهد گشت.