هفته ای که گذشت مشهد بودم...مشهد زیبا و خاطره انگیزم که زادبوم  و خاستگاه من است و در کوچه کوچه ی آن خاطره ای شیرین و نامیرا دارم.

مشهد این روزها ماهی بیرون افتاده از آب را می ماند .مردم دومین شهر این کشور روزی ۱۲ساعت در بی آبی سر می کنند و البته این تازه اول ماجراست!

به نظر شما آقایان محمدرضا فاکر-جواد آرین منش-علی سرافراز یزدی-تیمور علی عسکری و خانم عفت شریعتی نمایندگان محترم مشهد چرا این روزها اینقدر ساکتند؟