عمران صلاحی شاعر و طنر پرداز بزرگ روزگار درگذشت

پیکر نازنین او را فردا پنچ شنبه ۱۳ مهر به دوش می گیریم و به سمت جایگاه ابدی اش می بریم.

ساعت۹- مقابل خانه ی هنرمندان ایران