حسنک کجایی؟

گاوها ماغ می کشند

گوسفندان نگرانند

بارانی در راه است که چشمهای مادرت را خشک خواهد کرد

مشکل است بوسهل

بی کباب بره سر کند

وقتی با تمام وجود فهمیده

تنوع چه چیز خوبی است

روی دار هم

حسنک!

نگران گله ات بودی